Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (IČO: 06030688) a kupujícího pro prodej zboží prostřednictvím        on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.petraki.cz


Úvodní ustanovení, objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese uvedené výše (dále ne „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákona se nepoužije.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné. Nejsme plátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
5. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu platnou v den odeslání objednávky, včetně expedičních nákladů, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
6. Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavřené kupní smlouvy – vše za předpokladu, že zboží je skladem.
7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných formulářem uvedených údajů a náležitostí.
8. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři.
9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
3. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou nebo e-mailem.
4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti prodávajícího


1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
2. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující požádá.
3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popřípadě je dlouhodobě nedostupné a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit i v případě, dojde-li k výrazným změnám v ceně zboží. O odstoupení od smlouvy bude prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonem podle údajů poskytnutých v objednávce. 

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující, který je spotřebitelem, tj. dle ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to písemnou formou. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší.
2. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující zašle prodávajícímu do konce čtrnáctidenní lhůty oznámení o odstoupení dle § 1829 NOZ a dále ve smyslu ust. § 1831 NOZ ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
3. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, nejlépe v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu, a to ve smyslu ust. § 1833 NOZ. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, překontrolovat a přezkoušet.
4. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal dle § 1832/1 NOZ, a to za zboží nakoupené přes e-shop kupujícím převodem na účet kupujícího. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dle § 1832 odst. 2 NOZ. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká.

Platba za zboží a způsob doručení

1. Zboží zaslané na dobírku bude odesláno jako doporučená zásilka s využitím služeb České pošty. K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši 100,- Kč.
2. Zboží zaplacené předem bankovní převodem bude odesláno jako doporučená zásilka s využitím služeb České pošty. K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné) ve výši 50,- Kč. Pokud hodnota objednávky zaplacené předem bankovním převodem přesáhne 699,- Kč, poštovné 50,- Kč neúčtujeme.
Na platbu převodem čekáme 10 pracovních dnů. Pokud objednávka zůstane neuhrazena více jak 10 dní, bude automaticky zrušena.
3. Osobní odběr zboží je možný pouze po domluvě předem.
4. Nejsme plátci DPH.

Expediční a dodací lhůta


1. Zboží prodávající expeduje ve lhůtě 5 až 10 pracovních dnů ode dne obdržení platby. V případě zaslání zboží na dobírku ve lhůtě 5 až 10 pracovních dnů od obdržení objednávky.
2. Dodací lhůta je obvykle o 1 až 3 pracovní dny delší než lhůta expediční, v závislosti na rychlosti doručení zboží přepravcem.

Odpovědnost za poškození zboží

Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží zásilkou nebo balíkem, převzetím od dopravce.


Prohlídka zboží

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.
2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpovědnosti za poškození zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění dle § 1921 odst. 2 NOZ. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.


V Ostrově, dne 1.3.2018
0

 .